Přeskočit na obsah

Magistrát města Ostravy

Počet a typ sběrných nádob v jednotlivých městských obvodech

Publikováno: | Štítky: , ,

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Systém je v Ostravě zaveden na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem na území města. Informace o umístění nádob na separovaný odpad na území […]

Stížnosti a podněty – počet podání v roce 2016

Publikováno: | Štítky: ,

Stížnost je písemné nebo ústní podání, kterým se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na příslušný orgán ve věci ochrany svých zájmů, nebo upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti těchto orgánů, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný postup správního orgánu. Za stížnost se považují rovněž podněty, oznámení, […]